• Welcome to the #SkillsPost16 Resource Site

  Click on the link below the image to watch the introductory video for help with navigating this site.

  https://youtu.be/ZlsC21RE4hI


  Mae'r adnoddau yma wedi cael eu casglu o gyfraniadau gan ymarferwyr ar draws y sector Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith a DOG yng Nghymru.

  Rydym wedi cynnwys y gwaith a gynhyrchir gan ddefnyddwyr a dolenni i safleoedd allanol.

  Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhannu eu gwaith ac adnoddau.

        

  These resources have been collated from contributions from practitioners across the FE, WBL and ACL sector in Wales.

  We have included user generated content and links to external sites. 

  We are grateful to all who have freely shared their work and resources


  Please send any further resources to: anne.evans@colegaucymru.ac.uk or karen.workman@colegaucymru.ac.uk


 • Cyfathrebu / Literacy


  Sgiliau Llythrennedd

  Mae datblygu sgiliau cyfathrebu dysgwyr yn rhan bwysig o rôl pawb sy'n gweithio ym maes Addysg Ôl-16. Boed dysgwyr ar raglenni cyn-mynediad i'w paratoi ar gyfer bywyd yn y gymuned, rhaglenni galwedigaethol a fydd yn eu galluogi i gamu'n uniongyrchol i fyd gwaith, neu raglenni academaidd sy'n darparu llwybr i addysg uwch, bydd wastad angen iddynt ddatblygu eu sgiliau a'u galluoedd wrth gyfathrebu ag eraill.

  Bydd yr adnoddau a geir yma yn cefnogi datblygiad y sgiliau hynny, yn ogystal â chefnogi addysgu cymwysterau newydd; TGAU Cymraeg a Saesneg; Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol a Bagloriaeth Cymru. Byddant yn ddefnyddiol i bawb sy'n addysgu neu'n cefnogi datblygiad sgiliau sy'n ategu'r holl gymwysterau hyn. 

                

  Literacy Skills

  Developing learners’ communication skills is an important part of the role of all who work in Post16 Education. Whether learners are on pre-entry programmes to prepare them for life in the community, vocational programmes that will enable them to progress directly into work, or academic programmes providing a route to higher education, there will be always be a need for them to develop their skills and abilities in communicating with others.

  The resources found in this area are to support the development of those skills as well to support the teaching of the new qualifications; GCSE Welsh and English; Essential Communication Skills and Welsh Baccalaureate. They will be useful for all who teach or support the development of the skills that underpin all of these qualifications.


 • Rhifedd / Numeracy  Rhifedd

  Rydym yn defnyddio mathemateg ym mhob agwedd ar ein bywydau yn y gwaith ac mewn gweithgareddau ymarferol o ddydd i ddydd, gartref a'r tu hwnt. Rydym yn defnyddio mathemateg pan fyddwn yn mynd i siopa neu'n trefnu gwyliau, yn penderfynu ar forgais neu'n addurno ystafell. Mae rhifedd da yn hanfodol i ni fel rhieni i helpu ein plant i ddysgu, fel cleifion i ddeall gwybodaeth iechyd, ac fel dinasyddion i wneud synnwyr o ystadegau a newyddion economaidd. Yn aml iawn mae penderfyniadau mewn bywyd yn cael eu seilio ar wybodaeth rifyddol; i wneud y dewisiadau gorau mae angen i ni fod yn rhifog. 

                 

  Numeracy

  We use maths in every aspect of our lives at work and in practical everyday activities at home and beyond. We use maths when we go shopping or plan a holiday, decide on a mortgage or decorate a room. Good numeracy is essential to us as parents helping our children learn, as patients understanding health information, as citizens making sense of statistics and economic news. Decisions in life are so often based on numerical information; to make the best choices, we need to be numerate  (Pam mae rhifedd yn bwysig?

  www.national numeracy.org.uk)

  Bydd yr adnoddau a geir yma yn cefnogi datblygiad y sgiliau hynny, yn ogystal â chefnogi addysgu'r cymwysterau newydd; TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg - Rhifedd; Cymhwysiad Hanfodol Sgiliau Rhifau a Bagloriaeth Cymru. Byddant yn ddefnyddiol i bawb sy'n addysgu neu'n cefnogi datblygiad sgiliau sy'n ategu'r holl gymwysterau hyn.

                 


  (Why is numeracy important? www.national numeracy.org.uk)

  The resources found in this area are to support the development of those skills as well to support the teaching of the new qualifications; GCSE Mathematics and GCSE Mathematics -Numeracy; Essential Application of Number Skills and Welsh Baccalaureate. They will be useful for all who teach or support the development of the skills that underpin all of these qualifications.


   

 • Llythrennedd Digidol / Digital Literacy


  Llythrennedd Digidol

  Bydd Sgiliau Llythrennedd Digidol yn galluogi’r dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth a hyfedredd y mae cyflogwyr ac addysgwyr y cam nesaf yn eu gwerthfawrogi ac sydd eu hangen ar ddysgwyr er mwyn perfformio a symud ymlaen yn effeithiol yn eu haddysg, eu gwaith a’u bywyd.

  Mae chwe elfen i Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol:

  1. Cyfrifoldeb Digidol
  2. Cynhyrchiant Digidol
  3. Llythrennedd Gwybodaeth Ddigidol
  4. Cydweithio Digidol
  5. Creadigrwydd Digidol
  6. Dysgu Digidol

   

  Nid oes yn rhaid defnyddio meddalwedd neu galedwedd penodol. Yn hytrach, mae ffocws ar ddefnyddio technoleg ddigidol i ddatrys problemau yn y byd go iawn a chwblhau tasgau bob dydd. Dylai’r problemau a’r tasgau hyn annog meddwl yn feirniadol, gyda phwyslais ar greadigrwydd a chydweithio, gan adeiladu ar Sgiliau Cyflogadwyedd. Ni ddylid ystyried pob elfen yn ddarn o waith ar ei ben ei hun. Wrth i’r gwaith gael ei ddatblygu, drwy ddulliau integredig a chyfannol, daw’n fwy eglur bod llawer o gyfleoedd i gwmpasu’r ystod o sgiliau ym maes llythrennedd digidol; bydd rhai’n digwydd yn naturiol, a bydd eraill yn galw am arddangos a chymhwyso sgiliau a gwybodaeth penodol.

   

            

  Digital Literacy 

  Digital Literacy Skills will enable learners to develop and demonstrate an understanding of and proficiency that employers and next-stage educators value and that learners need for effective performance and progression in learning, work and life.

  Essential Digital Literacy Skills consist of six strands:

  1. Digital Responsibility 
  2. Digital Productivity 
  3. Digital Information Literacy
  4. Digital Collaboration
  5. Digital Creativity
  6. Digital Learning 


  Use of any specific software or hardware is not mandated, instead there is a focus on using digital technology to solve real-world problems and complete everyday tasks. These problems and tasks should encourage critical thinking, with an emphasis on creativity and collaboration, thus building upon Employability Skills.  Each strand should not be viewed as a stand-alone piece of work. As work is developed, through integrated and holistic approaches, it will become clear that there are many opportunities to cover the range of skills within digital literacy; some will occur naturally, others will require a specific demonstration and application of skills and knowledge.
  Click on the green books below for additional resources. • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau / Critical Thinking...  Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau

  Mae Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau yn cynnwys: 

  • Deall a defnyddio dulliau a thechnegau gwneud penderfyniadau a datrys problemau 
  •  Nodi a dadansoddi problemau neu faterion
  • Nodi atebion neu ymatebion posibl a rhesymau dros farnau gwahanol  
  • Gallu cyfiawnhau penderfyniadau
  • Nodi a datblygu dadleuon
  •  Asesu'n feirniadol gryfder opsiynau a dadleuon, gan gymryd i ystyriaeth farnau gwrthwynebol neu syniadau amgen, dilysrwydd a dibynadwyedd
  • Arddangos gwytnwch a dyfalbarhad
  • ·Myfyrio ar ddulliau a thechnegau ar gyfer meddwl yn feirniadol, gwneud penderfyniadau a datrys problemau, a meddu ar hyfedredd ynddyn
  Adapted from WJEC  Welsh Baccalaureate Specifications)

                   Critical Thinking and Problem Solving

  Critical Thinking and Problem solving skills include: 

  • Understanding and applying decision-making and problem-solving approaches and techniques 
  • Identifying and analysing problems or issues 
  • Identifying potential solutions or responses and reasons for different views 
  • Being able to justify decisions 
  • Identifying and developing arguments 
  • Critically assessing the strength of options and arguments, taking into account opposing views or alternative ideas, validity and reliability 
  • Demonstrating resilience and perseverance 
  • Reflecting on approaches and techniques for critical thinking, decision making and problem solving and own proficiency in them
  (Adapted from WJEC  Welsh Baccalaureate Specifications)


 • Cynllunio a Threfnu / Planning & Organisation


  Cynllunio a Threfnu

  Mae sgiliau cynllunio a threfnu yn cynnwys:

  • Deall pwysigrwydd nodau ac amcanion clir
  • Gallu datblygu nodau ac amcanion a chytuno arnynt a phennu targedau neu gerrig milltir
  • Arddangos cyfrifoldeb a dibynadwyedd
  • Gallu cynhyrchu cynllun, nodi a rheoli adnoddau, amserlenni, gweithgareddau, a dyrannu cyfrifoldebau
  • Dethol, trefnu a gwerthuso gwybodaeth sy'n berthnasol i'r amcan neu'r cynllun
  • Gweithredu'r cynllun
  • Monitro a gwerthuso'r cynllun, ei ddiwygio fel y bo'r angen ac addasu i newid
  • Nodi risgiau ac ymateb iddynt
  • Gwerthuso a myfyrio ar y broses gynllunio a'i deilliannau

                 


  Planning and Organisation

  Planning and organisation skills include:

  • Understanding the importance of clear aims and objectives
  • Being able to develop and agree aims and objectives and set targets or milestones
  • Demonstrating responsibility and reliability 
  • Being able to produce a plan, identifying and managing resources, timescales, activities and allocating responsibilities
  • Selecting, organising and evaluating information relevant to the objective or plan
  • Implementing the plan
  • Monitoring and evaluating the plan, modifying it as needed and adapting to change
  • Identifying and responding to risks
  • Reflecting on and evaluating the planning process and its outcomes

  (Adapted from WJEC Welsh Baccalaureate Specifications)
 • Creadigrwydd ac Arloesi / Creativity and Innovation  Creadigrwydd ac Arloesedd

  Mae sgiliau Creadigrwydd ac Arloesedd yn cynnwys:

  • Deall sut mae creu syniadau a gallu gwneud hynny
  • Nodi cyfleoedd a gwneud y mwyaf ohonynt
  • Arddangos meddwl yn wreiddiol a'r gallu i nodi a herio rhagdybiaethau
  • Gallu cyfuno neu ddatblygu syniadau
  • Asesu a gwerthuso syniadau, dewis a gweithredu opsiynau
  • Arddangos dychymyg a blaengaredd
  • Myfyrio ar y broses a nodi sut y gellir ei gwella

  (Wedi'i addasu o Fanylebau Bagloriaeth Cymru CBAC)

                  

  Creativity and  Innovation

  Creativity and Innovation skills include:

  • Understanding how to and be able to generate ideas
  • Identifying and making the most of opportunities
  • Demonstrating original thinking and an ability to identify and challenge assumptions
  • Being able to combine or develop ideas
  • Assessing and evaluating ideas, choosing and implementing options
  • Demonstrating imagination and initiative
  • Reflecting on the process and identifying how it could be improved

  (Adapted from WJEC Welsh Baccalaureate Specifications)
 • Effeithiolrwydd Personol / Personal Effectiveness  Mae sgiliau Effeithiolrwydd Personol yn cynnwys:

  • Deall, rheoli a gwella eich ymddygiad a'ch perfformiad eich hun
  • Arddangos blaengaredd ac annibyniaeth
  • Gwerthuso eich effeithiolrwydd personol eich hun
  • Rheoli amser yn effeithiol
  • Gallu ymateb yn briodol i wrthdaro
  • Deall rolau a thimau
  • Gweithio'n effeithiol mewn tîm
  • Parchu ac ymateb i werthoedd a barn eraill, cyflwyno eich sylwadau eich hun yn effeithiol

   (Wedi'i addasu o Fanylebau Bagloriaeth Cymru CBAC)

                 

  Personal Effectiveness skills include:

  • Understanding, managing and improving own behaviour and performance
  • Demonstrating initiative and independence
  • Evaluating own personal effectiveness
  • Managing time effectively
  • Being able to respond appropriately to conflict
  • Understanding roles and teams
  • Working effectively within a team
  • Respecting and responding to the values and opinions of others, presenting own views effectively

  (Adapted from WJEC Welsh Baccalaureate Specifications)


 • Bagloriaeth Cymru / Welsh Baccalaureate


  Bagloriaeth Cymru

  Mae Bagloriaeth Cymru, sydd wedi'i diwygio ac sy'n fwy trwyadl, wedi ei seilio ar Dystysgrif Her Sgiliau, a fydd yn cael ei graddio, a Chymwysterau Ategol. Y prif nod yw galluogi dysgwyr i ddatblygu ac arddangos dealltwriaeth o sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd a hyfedredd ynddynt: Cyfathrebu, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Cynllunio a Threfnu, Creadigrwydd ac Arloesedd, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, ac Effeithiolrwydd Personol. Mae'r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol a darparu cyfleoedd i asesu mewn ystod o gyd-destunau go iawn drwy 3 Briff Her a Phrosiect Unigol. (Gwefan CBAC)

                                


  Welsh Baccalaureate

  The revised and more rigorous Welsh Baccalaureate is based on a Skills Challenge Certificate, which will be graded, and Supporting Qualifications. The primary aim is to enable learners to develop and demonstrate an understanding of and proficiency in essential and employability skills: Communication, Numeracy, Digital Literacy, Planning and Organisation, Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, and Personal Effectiveness. The emphasis is on applied and purposeful learning and to provide opportunities for assessment in a range of real life context through three Challenge Briefs and an Individual Project. (WJEC website)


 • Sgiliau Hanfodol Cymru / Essential Skills Wales  Sgiliau Hanfodol Cymru

  Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol wedi'u dylunio i asesu'r sgiliau y mae eu hangen ar ddysgwyr ar gyfer dysgu, cyflogaeth a bywyd llwyddiannus. Mae Sgiliau Hanfodol yn darparu un ysgol ddringo o Lefel Fynediad 1 i Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol, Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol, ac o Fynediad 3 i Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

                 

  Essential Skills Wales

  Essential Skills qualifications are designed to assess the skills that learners need for successful learning, employment and life. Essential Skills provides a single ladder of progression from Entry Level 1 to Level 3 in Essential Communication Skills, Essential Application of Number Skills, Essential Digital Literacy Skills and from Entry 3 to Level 3 in Essential Employability Skills.


 • Information

  Information

 • Project Resources

  In this section you will find a selection of the CPD project resources from 2014 - 2017.

  Click on the green book icon below for more information: